Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
1-04-2020, Środa, 03:26
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nr ogłoszenia 171606 – 2009 z dnia 28.05.2009r.

I. ZAMAWIAJĄCY:
1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 016 624 0012, fakx 016 622 24 60.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/
 
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych i remontów cząstkowych na drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy Chłopice..
3) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych i remontów cząstkowych na drogach gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chłopice :
1.      BORATYN :
-         Nr 11457 droga gminna przez wieś Boratyn do Lubeji,
-         Nr 11456 droga gminna Boratyn przez Parcelację do Dobkowic,
 -    Wykonanie zjazdu w ciągu drogi gminnej Boratyn przez parcelację do Dobkowic,
-         Droga Nr IX k. kościoła w Boratynie,
-         Droga Nr X k. cmentarza w Boratynie,
2. CHŁOPICE :
-         Nr 11452 Droga gminna przez wieś Chłopice,
-         Nr 11453 droga gminna od Sali Gimnastycznej do Sośniny,
-         Droga wewnętrzna do P. Buczko,
-         Droga wewnętrzna nr II w Chłopicach na Figurę,
 -    Droga wewnętrzna Nr I Chłopice - Morawsko k. kościoła,
3.      DOBKOWICE :
-    Droga wewnętrzna od P. Lisa do P. Starzeckiego,
-         Droga wewnętrzna k. Walczaka od drogi powiatowej,
-         Nr 11458 droga gminna dołem przez Dobkowice do szkoły z drogą Dobkowice- Kaszyce,
-         Droga wewnętrzna Nr V zagumienna w Dobkowicach,
-         Droga wewnętrzna Nr VI przez wieś Dobkowice,
-         Droga zagumienna do drogi powiatowej k. cmentarza,
4.      LUTKÓW :
-         Droga wewnętrzna do przepompowni ścieków i zbiornika przeciwpożarowego,
5.      ŁOWCE :
-         Droga wewnętrzna od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi zagumiennej powyżej posesji Szkoły koło P. Ćwika,
-         Droga wewnętrzna od skrzyżowania z drogą powiatową do Pana Pomykały,
-         Nr 11463 droga gminna Łowce - Tuczempy,
6.      JANKOWICE :
-         Droga wewnętrzna od drogi powiatowej do Świetlicy Wiejskiej,
-         Droga wewnętrzna od drogi powiatowej do drogi gminnej k. Pelca,
7.      ZAMIECHÓW :
-         Droga wewnętrzna od drogi powiatowej do gospodarstwa PP Wołoszyn,
-         Droga wewnętrzna od drogi gminnej do górnej części wsi Zamiechów,
-         Włączenie drogi wewnętrznej do drogi powiatowej ( wyk. przepustu ),
 - Włączenie drogi wewnętrznej do drogi gminnej ( wyk. przepustu )..
 
III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 
IV. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
V. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
VI. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 
VII. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.09.2009 rok.
 
VIII.WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
1.      Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN.
 
IX. WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
-Koncesje lub zezwolenie jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji
-.Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
-         Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień.
-         Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub ich zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
-         Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 
X. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
XII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1)      Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chlopice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w Siedzibie Zamawiającego w pok. 24 w godzinach urzędowania. Koszt specyfikacji 30,0 zł.
2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2009r.godzina 09:30, miejsce: Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a, pokój nr 12 Otwarcie ofert w dniu 18.06.2009r. godz. 10.00 w siedzibie Gminy, pokój nr 2..
3) Termin związania ofertą: do 17.07.2009r.
 
Wójt Gminy Chłopice
Stanisław Konieczny

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogloszenie-przetarg_na_remont_drog_gminnych_2009.docPlik DOC 39.00 Kb
2. Przedmiar_robot-remont_drog_2009.pdfPlik PDF 213.59 Kb
3. Kosztorys ofertowy-remont_drog_2009.pdfPlik PDF 310.78 Kb
4. SIWZ-przetarg_na_remont_drog_gminnych_2009.docPlik DOC 390.00 Kb
5. 2009-06-19-Zawiadomienie o wyborze oferty.docPlik DOC 28.00 Kb
Autor:
Data: 2009-05-28 14:49:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2009-05-30 21:53:13
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2009-06-01 09:07:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl