Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
26-01-2022, Środa, 19:06


Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Przebudowa i remont boiska sportowego w Chłopicach

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotowego zadania obejmujące remont płyty boiska, przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych trybun wraz z utwardzeniem terenu i jego ogrodzeniem na działkach nr ew. gr. 1292 i 1297 położonych w miejscowości Chłopice.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: do dnia 29.04.2022r.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 03.12.2021r. do godziny 10:00.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 06.12.2021r. do godziny 10:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ce867e2-36ba-422e-90ce-8f6275589031

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 340 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100).

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie BZP 2021_BZP 00337736_01 z dnia 30.12.2021r. - wynik postępowaniaPlik PDF 68.08 Kb
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 22.12.2021r.Plik PDF 62.52 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2021r.Plik PDF 42.80 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 1, zmiana SWZ - 26.11.2021r.Plik PDF 127.95 Kb
5. Ogłoszenie BZP 2021_BZP 00285939_01 z dnia 26.11.2021r. - zmiana ogłoszeniaPlik PDF 50.39 Kb
6. SWZ RG.271.8.2021 - Przebudowa i remont boiska - zmiana 26.11.2021r.Plik PDF 900.26 Kb
7. Załącznik nr 1 Formularz oferta - zmiana 26.11.2021r.Plik PDF 754.22 Kb
8. Załącznik nr 1 Formularz oferta - zmiana 26.11.2021r. edytowalnyPlik DOC 262.50 Kb
9. Ogłoszenie BZP 2021_BZP 00274014_01 z dnia 18.11.2021r.Plik PDF 146.37 Kb
10. SWZ RG.271.8.2021 - Przebudowa i remont boiskaPlik PDF 899.50 Kb
11. Załącznik nr 1 Formularz ofertaPlik PDF 754.13 Kb
12. Załącznik nr 1a Kosztorys ofertowy - wzórPlik PDF 69.56 Kb
13. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy - art. 125Plik PDF 755.99 Kb
14. Załącznik nr 3 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 670.66 Kb
15. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależnościPlik PDF 704.37 Kb
16. Załącznik nr 5 Wykaz robót i osóbPlik PDF 710.49 Kb
17. Załącznik nr 6 Projekt umowyPlik PDF 1016.21 Kb
18. Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 4.48 MB
19. załączniki do SWZ - wersja edytowalnaPlik ZIP 825.07 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-18 11:55:42
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-11-18 11:57:19
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-12-06 08:40:45

Rejestr zmian

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotowego zadania – remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chłopice. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia został podzielony na dwie (2) części i obejmuje:
Część I – Remont drogi gminnej Nr 111452R droga przez wieś Chłopice do Murowanki od km 0+000 do km 2+327;
Część II – Remont drogi gminnej Nr 111456R Boratyn – Parcelacja – Dobkowice od km 0+000 do km 1+722.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 15.11.2021r. do godziny 10:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1eb653ee-b149-4485-a106-3c7fb62445a9

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 319 223,88 zł brutto (słownie złotych: jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 88/100), w tym:
na Część I zamówienia kwotę: 868 515,96 zł brutto
na Część II zamówienia kwotę: 450 707,92 zł brutto


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 2021_BZP 00296289_01 z dnia 02.12.2021r.Plik PDF 91.73 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 24.11.2021r.Plik PDF 138.70 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 15.11.2021r.Plik PDF 72.49 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 2 - 10.11.2021r.Plik PDF 46.45 Kb
5. Informacja dla Wykonawców nr 1 - 09.11.2021r.Plik PDF 45.09 Kb
6. Załączniki do SWZ - wersja edytowalnaPlik ZIP 109.26 Kb
7. Ogłoszenie BZP/2021 00251855/01 z dnia 29.10.2021r.Plik PDF 158.03 Kb
8. SWZ RG.271.7.2021 - Przebudowa dróg gminnychPlik PDF 879.73 Kb
9. Załącznik nr 1. Formularz ofertaPlik PDF 742.42 Kb
10. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy - art. 125Plik PDF 736.24 Kb
11. Załącznik nr 3 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 646.32 Kb
12. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależnościPlik PDF 679.62 Kb
13. Załącznik nr 5 Wykaz robót i osóbPlik PDF 688.55 Kb
14. Załącznik nr 6 Projekt umowyPlik PDF 1010.74 Kb
15. Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 4.93 MB
16. ID PostępowaniaPlik PDF 288.01 Kb
17. SWZ podpisPlik PDF 1.52 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-29 14:01:54
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-29 14:04:54
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-11-15 10:29:34

Rejestr zmian

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustay Prawo zamówień publicznych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny powstające na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chłopice. Zakres przedmiotu zamówienia odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach obejmujących: szkło opakowaniowe, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, bioodpady stanowiące odpady komunalne, opakowania z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych z matali, opakowania wielomateriałowe, z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w ppkt. d), e), f) mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku. Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon (zbiórka mobilna). Zamówienie obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z przystanków autobusowych usytuowanych wzdłuż dróg na terenie gminy. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 2, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych o wydajności pozwalającej przyjąć wszystkie w/w odpady komunalne; selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do instalacji komunalnych, o których mowa w ppkt. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do instalacji komunalnych. Zamawiający nie dysponuje własnymi pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest (bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy) wyposażyć nieodpłatnie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Chłopice (wskazane przez Zamawiającego), w odpowiedniej wielkości i rodzaju pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych spełniających normę PN-840 oraz worki do zbiórki selektywnej, które powinny odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice, zwanym dalej Regulaminem oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Zamawiającego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych wskazanych w odrębnym wykazie. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy do prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej i uczestnictwa w akcjach ekologicznych realizowanych przez Zamawiającego, w szczególności: drukowania i kolportowania na własny koszt kolorowych ulotek (do formatu A3) promujących selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (ulotki minimum 2 razy w roku, przed rozpoczęciem zbiórki odpadów wielkogabarytowych), o treści uzgodnionej z Zamawiającym, udziału co najmniej jeden raz w roku w działaniach/akcjach ekologicznych we wszystkich placówkach szkolno-przedszkolnych na terenie gminy,  udziału w działaniach proekologicznych realizowanych przez Zamawiającego, odbioru i zagospodarowania, bez dodatkowego wynagrodzenia, zebranych w trakcie ich trwania odpadów, np. sprzątaniu terenu gminy w ramach akcji sprzątanie świata.

Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 08.11.2021r. do godziny 11:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5396cc45-29cd-4b4c-8a8c-d7b101ea90fc

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 577 444,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/100).


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS240-632603-plPlik PDF 111.11 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.12.2021r.Plik PDF 56.50 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 08.11.2021r.Plik PDF 35.90 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 1 - zmiana SWZ 13.10.2021r.Plik PDF 1.43 MB
5. Załącznik nr 7 SOPZ - zmiana 13.10.2021r.Plik PDF 1.23 MB
6. Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS194-505650-plPlik PDF 124.74 Kb
7. RG.271.6.2021 SWZ z podpisemPlik PDF 5.43 MB
8. RG.271.6.2021 - Specyfikacja Warunków ZamówieniaPlik PDF 992.90 Kb
9. ID - szczegóły postępowaniaPlik PDF 290.19 Kb
10. Załączniki nr 1 - 9Plik ZIP 2.15 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-06 10:41:15
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-06 10:54:49
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-11-08 09:37:02

Rejestr zmian

Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję Klubu Dziecięcego w miejscowości Boratyn – roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących przegród budowlanych, przebudowie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki z dostosowaniem do nowej funkcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zmianę sposobu użytkowania części budynku, z pomieszczeń o funkcji edukacyjnej ZLIII (Szkoła – Gimnazjum) na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej ZLII ( Klub Dziecięcy ) oraz roboty budowlane polegające na: wykonaniu nowych otworów w wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych, wykonaniu miejscowych wyburzeń wewnętrznych ścian działowych, wykonaniu miejscowych wymurowań ścian działowych oraz zamurowań istniejących otworów wewnętrznych, remoncie posadzek wewnętrznych w pomieszczeniach, remoncie ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych, wymianie zewnętrznej stolarki z dostosowaniem do obowiązujących przepisów izolacyjności, montażu nowej stolarki wewnętrznej w pomieszczeniach, montażu wyposażenia i urządzeń zgodnych z projektowaną funkcją, przebudowie istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie dostosowania do nowej funkcji, przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do nowej funkcji oraz dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: do dnia 30.11.2021r.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 10.08.2021r. do godziny 08:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78dff696-0018-4550-b622-a370153448c4

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 564 000,00 zł brutto.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie 2021_BZP 00159849_01 z dnia 25.08.2021r.Plik PDF 52.89 Kb
2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 25.08.2021r.Plik PDF 69.64 Kb
3. Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych - 25.08.2021r.Plik PDF 33.45 Kb
4. Zbiorcze zestawienie ofert - 10.08.2021r.Plik PDF 42.40 Kb
5. Informacja dla Wykonawców - wyjaśnienie SWZ 04.08.2021r.Plik PDF 47.22 Kb
6. Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00126505/01 z dnia 26.07.2021Plik PDF 131.39 Kb
7. SWZ RG.271.4.2021 - Utworzenie Gminnego Klubu DziecięcegoPlik PDF 923.44 Kb
8. Załącznik nr 1 . Formularz ofertaPlik PDF 760.68 Kb
9. Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 125Plik PDF 758.97 Kb
10. Zalacznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowaPlik PDF 681.99 Kb
11. Załącznik nr 4. Zobowiązanie do oddania zasobówPlik PDF 674.52 Kb
12. Zalacznik nr 5. Wykaz robót i osóbPlik PDF 709.60 Kb
13. Załącznik nr 6. Projekt umowyPlik PDF 1.01 MB
14. Załacznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia cz. 1Plik ZIP 27.16 MB
15. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia cz. 2Plik ZIP 2.70 MB
16. zał. nr 1 - 5 - wersja edytowalnaPlik ZIP 662.29 Kb
17. Szczegóły postępowania - IDPlik PDF 147.30 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-26 12:18:47
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-26 12:22:15
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-08-10 08:25:14

Rejestr zmian

Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice - roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję Klubu Dziecięcego w miejscowości Boratyn – roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących przegród budowlanych, przebudowie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie zewnętrznej i wewnętrznej stolarki z dostosowaniem do nowej funkcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zmianę sposobu użytkowania części budynku, z pomieszczeń o funkcji edukacyjnej ZLIII (Szkoła – Gimnazjum) na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej ZLII ( Klub Dziecięcy ) oraz roboty budowlane polegające na: wykonaniu nowych otworów w wewnętrznych ścianach konstrukcyjnych, wykonaniu miejscowych wyburzeń wewnętrznych ścian działowych, wykonaniu miejscowych wymurowań ścian działowych oraz zamurowań istniejących otworów wewnętrznych, remoncie posadzek wewnętrznych w pomieszczeniach, remoncie ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych, wymianie zewnętrznej stolarki z dostosowaniem do obowiązujących przepisów izolacyjności, montażu nowej stolarki wewnętrznej w pomieszczeniach, montażu wyposażenia i urządzeń zgodnych z projektowaną funkcją, przebudowie istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie dostosowania do nowej funkcji, przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do nowej funkcji oraz dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: do dnia 30.11.2021r.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 19.07.2021r. do godziny 08:00.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 21.07.2021r. do godziny 08:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c2908a70-46bc-4fc9-be26-cd5d2a4b4107

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 564 000,00 zł brutto.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 21.07.2021r.Plik PDF 63.33 Kb
2. Zbiorcze zestawienie ofert - 21.07.2021r.Plik PDF 46.46 Kb
3. Informacja o kwocie na realizację przedmiotu zamówieniaPlik PDF 287.28 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 3 - wyjasnienie 19.07.2021r.Plik PDF 662.82 Kb
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021_BZP 00116981/01 z dnia 16.07.2021r.Plik PDF 35.64 Kb
6. Informacja dla Wykonawców nr 2 - zmiana SWZ 16.07.2021r.Plik PDF 325.70 Kb
7. Załącznik nr 1. Formularz oferta - zmiana 16.07.2021r.Plik DOC 258.00 Kb
8. Informacja dla Wykonawców nr 1 - zmiana SWZ 12.07.2021Plik PDF 660.62 Kb
9. Załącznik nr 6. Projekt umowy zmiana 12.07.2021Plik PDF 1.01 MB
10. Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00102746 z dnia 02.07.2021Plik PDF 131.52 Kb
11. SWZ RG.271.2.2021 - Utworzenie Gminnego Klubu DziecięcegoPlik PDF 909.94 Kb
12. SWZ RG.271.2.2021 - SWZ skanPlik PDF 2.35 MB
13. Załacznik nr 1. Formularz ofertaPlik PDF 760.55 Kb
14. Załącznik nr 2. Oświadczenie Wykonawcy - art. 125Plik PDF 758.97 Kb
15. Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowaPlik PDF 678.67 Kb
16. Załącznik nr 4. Zobowiązanie do oddania zasobówPlik PDF 673.32 Kb
17. Załącznik nr 5. Wykaz robót i osóbPlik PDF 709.59 Kb
18. Załącznik nr 6. Projekt umowyPlik PDF 1.01 MB
19. Załącznik nr 1 - 5 wersja edytowalnaPlik ZIP 662.19 Kb
20. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia cz. 1Plik ZIP 28.10 MB
21. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia cz. 2Plik ZIP 2.70 MB
22. Szczegóły postępowania - IDPlik PDF 48.22 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-02 12:41:16
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-02 12:47:16
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-07-21 08:30:20

Rejestr zmian

Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w ramach zadania Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice. Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmuje:
zadanie nr 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 902 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+105;
zadanie nr 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 356 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+255;
zadanie nr 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1276 w miejscowości Chłopice od km 0+000 do 0+070;
zadanie nr 4 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 230/5 w miejscowości Jankowice od km 0+000 do 0+165;
zadanie nr 5 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 81, 96 w miejscowości Lutków od km 0+000 do 0+081;
zadanie nr 6 – Przebudowa drogi gminnej Nr 111462R Lutków – Zamiechów na działkach o nr ew. 50, 166 od km 0+000 do 0+280;
zadanie nr 7 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 850/262 w miejscowości łowce od km 0+000 do 0+290;
zadanie nr 8 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 440 w miejscowości Łowce od km 0+000 do 0+160;
zadanie nr 9 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 776/5 w miejscowości Zamiechów od km 0+000 do 0+135;
zadanie nr 10 – Przebudowa drogi gminnej Nr 111460R przez wieś Zamiechów od Woli na działce o nr ew. 176/1 od km 0+000 do 0+250;
zadanie nr 11 – Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. 185/2 w miejscowości Boratyn od km 0+000 do 0+057.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 22.06.2021r. do godziny 10:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b51bdb10-8b09-4c97-9e64-52b8ff91cb2c

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 434 603,05 zł brutto.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 00114935/01 z dnia 15.07.2021Plik PDF 61.93 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.07.2021r.Plik PDF 56.71 Kb
3. Zbiorcze zestawienie ofert - 22.06.2021r.Plik PDF 675.00 Kb
4. Ogłoszenie BZP 2021/BZP 000073100/01 z dnia 04.06.2021r.Plik PDF 83.29 Kb
5. SWZ RG.271.3.2021 - Przebudowa dróg... - skan z podpisemPlik PDF 3.46 MB
6. SWZ RG.271.3.2021 - Przebudowa dróg wewnętrznych i gminnychPlik PDF 861.52 Kb
7. Zalącznik nr 1 - Formularz ofertaPlik PDF 790.54 Kb
8. Załacznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 pzpPlik PDF 738.76 Kb
9. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowaPlik PDF 657.94 Kb
10. Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 653.64 Kb
11. Załącznik nr 5 - Wykaz robótPlik PDF 681.49 Kb
12. Załacznik nr 6 - Projekt umowyPlik PDF 1.02 MB
13. Załaczniki nr 1 - 5 - wersja edytowalnaPlik ZIP 106.95 Kb
14. Załacznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 6.22 MB
15. Szczegóły postepowania - IDPlik PDF 59.62 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-06-04 09:03:34
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-06-04 09:08:28
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-06-22 11:59:51

Rejestr zmian

Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy szkole Podstawowej w Chłopicach

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa boiska sportowego o budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na części działki nr 1292 położonej w Chłopicach, w tym: budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego, ogrodzenia terenu wys. 1,25m, chodników, przyłącza wodociągowego do studzienki wodociągowej, kanalizacyjnego i energetycznego policznikowego, podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu do części gospodarczej, zamontowanie huśtawek podwójnych, drabinki do wspinaczki, skoczni do skoku w dal dla poczatkujących. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: - roboty ziemne – wykop pod budynek, skocznie, wodociąg i kanalizację; - wykonanie ścian fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych; - montaż i demontaż szalunków ław fundamentowych; - wykonanie stropów; - montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych; - wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe); - izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne; - roboty wykończeniowe, malarskie, stolarskie; - wykonanie instalacji sanitarnych (wod – kan); - wykonanie instalacji elektrycznej; - dostawa i montaż sprzętu rekreacyjnego.

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy włącznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 26.03.2021r. do godziny 10:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/49a08e82-fc97-4b65-a10e-a25a3984f1dc.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 480 245,00 zł brutto.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 2021/BZP 0035109/01 z dnia 19.4.2021Plik PDF 45.69 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.04.2021Plik PDF 72.22 Kb
3. Zbiorcze zestawienie ofert - 26.03.2021r.Plik PDF 55.62 Kb
4. Pytania i wyjaśnienia nr 3 - 23.03.2021Plik PDF 98.47 Kb
5. Pytania i wyjaśnienia nr 2 - 22.03.2021r.Plik PDF 97.50 Kb
6. Pytania i wyjaśnienia nr 1 - 17.03.2021Plik PDF 869.88 Kb
7. Przedmiar robót - budynek zaplecza przy boisku piłkarskim - poprawiony 17.03.2021Plik PDF 390.78 Kb
8. Ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00014826/01 z dnia 09.03.2021Plik PDF 128.72 Kb
9. SWZ RG.271.1.2021 - Budowa budynku zaplecza...Plik PDF 1.58 MB
10. Załącznik nr 1 - Formularz ofertaPlik PDF 759.42 Kb
11. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy - art. 125 ust. 1 - wykluczenie i spełnienie warunków udziałuPlik PDF 754.34 Kb
12. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależnościPlik PDF 676.49 Kb
13. Załącznik nr 4 Zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobówPlik PDF 669.48 Kb
14. Załącznik nr 5 Wykaz robót i osóbPlik PDF 708.99 Kb
15. Załącznik nr 6 Projekt umowyPlik PDF 1.00 MB
16. Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówieniaPlik ZIP 28.84 MB
17. Szczegóły postępowania - IDPlik PDF 99.67 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 11:20:19
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 11:25:54
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-03-16 11:14:27

Rejestr zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Gmina Chłopice przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Plan na 2021 wersja nr 1 z dnia 03.02.2021r. - 2021_BZP 00005067_01_PPlik PDF 39.59 Kb
2. Plan na 2021r. wersja nr 2 z dnia 31.05.2021r. - 2021_BZP 00005067_02_PPlik PDF 41.06 Kb
3. Plan na 2021 wersja 3 z dnia 10-09-2021r. - 2021_BZP 00005067_03_PPlik PDF 45.85 Kb
4. Plan na 2021 wersja nr 4 z dnia 29.10.2021r. - 2021_BZP 00005067_04_PPlik PDF 40.43 Kb
5. Plan na 2021 wersja nr 5 z dnia 18.11.2021r. - 2021_BZP 00005067_05_PPlik PDF 44.99 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-03 09:19:54
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-03 09:20:54
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-02-03 09:22:32

Rejestr zmian

Oglądano 4793 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl