Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
21-07-2024, Niedziela, 22:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chłopice w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustay Prawo zamówień publicznych.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na terenie gminy Chłopice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny powstające na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chłopice. Zakres przedmiotu zamówienia odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór i zagospodarowanie: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub workach, odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub workach obejmujących: szkło opakowaniowe, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, bioodpady stanowiące odpady komunalne, opakowania z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, metal, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych z matali, opakowania wielomateriałowe, z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w ppkt. d), e), f) mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku. Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon (zbiórka mobilna). Zamówienie obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów z przystanków autobusowych usytuowanych wzdłuż dróg na terenie gminy. Realizując zagospodarowanie odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 2, podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazania: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych o wydajności pozwalającej przyjąć wszystkie w/w odpady komunalne; selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., art. 17, z zastrzeżeniem, że jeżeli przed przekazaniem odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zostały one skierowane przez podmiot odbierający odpady do przesortowania, to powstałe pozostałości z sortowania - odpad o kodzie 19 12 12, przeznaczone do składowania, muszą zostać przekazane do instalacji komunalnych, o których mowa w ppkt. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do instalacji komunalnych. Zamawiający nie dysponuje własnymi pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest (bez zwiększenia z tego tytułu wynagrodzenia dla Wykonawcy) wyposażyć nieodpłatnie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Chłopice (wskazane przez Zamawiającego), w odpowiedniej wielkości i rodzaju pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych spełniających normę PN-840 oraz worki do zbiórki selektywnej, które powinny odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chłopice, zwanym dalej Regulaminem oraz zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość pojemników będzie odpowiadała zapotrzebowaniu zgłoszonemu do Zamawiającego przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych wskazanych w odrębnym wykazie. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania umowy do prowadzenia szeroko pojętej edukacji ekologicznej i uczestnictwa w akcjach ekologicznych realizowanych przez Zamawiającego, w szczególności: drukowania i kolportowania na własny koszt kolorowych ulotek (do formatu A3) promujących selektywną zbiórkę odpadów oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (ulotki minimum 2 razy w roku, przed rozpoczęciem zbiórki odpadów wielkogabarytowych), o treści uzgodnionej z Zamawiającym, udziału co najmniej jeden raz w roku w działaniach/akcjach ekologicznych we wszystkich placówkach szkolno-przedszkolnych na terenie gminy,  udziału w działaniach proekologicznych realizowanych przez Zamawiającego, odbioru i zagospodarowania, bez dodatkowego wynagrodzenia, zebranych w trakcie ich trwania odpadów, np. sprzątaniu terenu gminy w ramach akcji sprzątanie świata.

Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal w sposób określony w SWZ do dnia 08.11.2021r. do godziny 11:00.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5396cc45-29cd-4b4c-8a8c-d7b101ea90fc

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 577 444,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/100).


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS240-632603-plPlik PDF 111.11 Kb
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.12.2021r.Plik PDF 56.50 Kb
3. Informacja z otwarcia ofert - 08.11.2021r.Plik PDF 35.90 Kb
4. Informacja dla Wykonawców nr 1 - zmiana SWZ 13.10.2021r.Plik PDF 1.43 MB
5. Załącznik nr 7 SOPZ - zmiana 13.10.2021r.Plik PDF 1.23 MB
6. Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS194-505650-plPlik PDF 124.74 Kb
7. RG.271.6.2021 SWZ z podpisemPlik PDF 5.43 MB
8. RG.271.6.2021 - Specyfikacja Warunków ZamówieniaPlik PDF 992.90 Kb
9. ID - szczegóły postępowaniaPlik PDF 290.19 Kb
10. Załączniki nr 1 - 9Plik ZIP 2.15 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-06 10:41:15
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-10-06 10:54:49
Modyfikował(a): Jacek Kotyla
Data: 2021-11-08 09:37:02

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl