Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:24
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopicach

 

Przetarg rozstrzygnięty - dalsze informacje znajdują się poniżej treści niniejszego ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 209620 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Chłopicach , Chłopice 149E, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00 wew. 24, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do usuwania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wielkość zamówienia: średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją do usuwania stref skażeń, kategoria 2 (uterenowiony), pojemność zbiornika wody min. 2500 dm3 PN-E 1846-1: M-2-6-2500-8/1600-1 Zaproponowany w ofercie samochód ratowniczo-gaśniczy musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru pojazdu ważne: - świadectwo(a) dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy; - świadectwo(a) homologacji typu podwozia; Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Pojazd musi posiadać mocowania dla sprzętu wymienionego w załączniku 1 A do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chlopice.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chłopice 149 a, 37-561- Chłopice, pok. 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 149 a, 37-561 Chłopice - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wawrzyniec Kościk

Prezes OSP Chłopice


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docPlik DOC 98.50 Kb
2. Załacznik nr 1 do SIWZ - wymagania techniczno-użytkowe .docPlik DOC 116.50 Kb
3. Załacznik nr 1A do SIWZ - wykaz sprzętu, dla którego należy wykonać mocowania .docPlik DOC 105.50 Kb
4. załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego.docPlik DOC 42.50 Kb
5. załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia art. 22 uPzp.docPlik DOC 25.50 Kb
6. załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia art. 24 uPzp.docPlik DOC 24.00 Kb
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia art. 24 uPzp - wspólny Podmiot.docPlik DOC 24.50 Kb
8. załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy.docPlik DOC 75.50 Kb
9. Odpowiedzi na pytania wykonawców.docPlik DOC 36.50 Kb
10. 2012-07-09-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdfPlik PDF 39.82 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2012-06-20 09:24:47
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2012-06-20 09:48:04
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2012-07-09 15:23:55

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl