Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:55
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PRZETARG NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Przetarg rozstrzygnięty - dalsze informacje znajdują się poniżej treści niniejszego ogłoszenia.

                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chłopice: Udzielenie długoterminowego kredytu gotówkowego w maksymalnej wysokości – 2 000 000,00 zł  na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chłopice.

Numer ogłoszenia: 395308 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149a, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 016 6240000 wew.34, faks 016 6222460.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu gotówkowego w maksymalnej wysokości -2 000 000,00 zł  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu gotówkowego w maksymalnej wysokości 2 000 000,00 zł ( słownie: dwa miliony  złotych )  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chłopice. Okres spłaty od 31 marca 2013r. do 31 grudnia 2018r.      w ratach kwartalnych. Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Ustala się, że spłata odsetek następowała będzie od kwoty kredytu pozostałego do spłaty, w terminach spłaty rat kapitałowych kredytu (do 31.03.2013r, do 30.06.2013r, do 30.09.2013r, do 31.12.2013r itd.). Jako formę zabezpieczenia kredytu proponuje się własny weksel in blanco.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnej z ustawą Prawo bankowe.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej w części dotyczącej harmonogramu spłaty kredytu.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chlopice.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 24 w godzinach urzędowania. Koszt specyfikacji 20,0 zł.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 09:30, miejsce: Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a pokój nr 12. Otwarcie ofert w dniu 22.10.2012r. w siedzibie gminy pokój nr 2 o godz.10.00.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                       

                                                                                                     Wójt Gminy Chłopice

                                                                                                        mgr Andrzej Czyż

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZ.docPlik DOC 135.00 Kb
2. Formularz ofertowy.docPlik DOC 34.00 Kb
3. Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.docPlik DOC 30.00 Kb
4. Dokumenty_finansowe-do_przetargu_na_kredyt.rarPlik RAR 2.42 MB
5. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI 18.10.2012.docPlik DOC 20.00 Kb
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.10.2012.docPlik DOC 34.50 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2012-10-12 12:57:58
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2012-10-12 13:12:06
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2012-11-23 12:50:39

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl