Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:25
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku”

Wójt Gminy Chłopice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku”

I.    Rodzaj zadania:
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 pkt. 14, art.5 ust.4 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zmianami).

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę:
26.025,00 zł.

III.    Zasady przyznawania dotacji:
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej  z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie ogłoszonym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873  z późn. zm.)

IV.    Terminy i warunki realizacji zadania:
1.    Termin realizacji zadania ustala się na okres; od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
2.    Warunki realizacji zadania;
a)    dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – z terenu Gminy Chłopice – z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabiltacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu i z powrotem do miejsca zamieszkania,
b)    dowóz dzieci niepełnosprawnych - na wózkach inwalidzkich - środkiem transportu przystosowanym do takich celów,
c)    podczas przewozu, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

V.    Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia  14.12.2012 roku do godz. 15:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy w Chłopicach (pokój nr 11).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku”

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  Chłopice, pokój nr 17.
2.  Ofertę składać należy na obowiązującym formularzu, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) oraz zawierać w szczególności:
•  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
•  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
•  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
•  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
•  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
•  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
•  aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
•  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

3.    Tryb rozpatrywania ofert przez organ administracji publicznej:
a)    otwarcie kopert z ofertami,
b)    ustalenie, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,
c)    odrzucenie ofert, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłoczne, pisemne powiadomienie podmiotów o odrzuceniu ich ofert,
d)    analiza merytorycznej zawartości ofert,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową,
f)    ocena przedstawionej na realizację zadania kalkulacji kosztów w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
g)    uwzględnienie w ofercie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
h)    wybranie najkorzystniejszej oferty i określenie wysokości środków przyznanych na realizację zadania gminy.

4.    Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę ;
a)    zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
b)    wartość merytoryczną projektu,
c)    koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
d)    staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich 3 lat,
e)    dotychczasowa współpraca podmiotu z gminą.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdyby w konkursie została złożona tylko jedna oferta.

VII.    Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

Na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chłopice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu” przekazana została dotacja w roku 2011 w wysokości 12.794,00 zł  w roku 2012 wysokości: 12.996,00 zł.
O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające oferty zostaną powiadomione indywidualnie.

Wójt Gminy Chłopice         
Andrzej Czyż               

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Konkurs_na_dowoz_dzieci_niepełnospr_z_Gminy_Chlopice_w_2013r.docPlik DOC 40.00 Kb
2. 2012-12-18-wyniki_konk_na_dowoz_dzieci_niepelnospr.docPlik DOC 21.00 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2012-11-23 10:15:00
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2012-11-23 11:23:00
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2012-11-26 11:37:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl