Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:24
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na wykonanie zadania " Budowa wiaty tanecznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Boratyn"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

      Numer ogłoszenia: - 479604 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice, Chłopice 149a, 37- 561 Chłopice, woj. podkarpackie,           tel. 16 6240012, faks 16 6222460.

2). Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zetorzeszow..eu/ugchlopice/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wiaty tanecznej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Boratyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowana wiata będzie obiektem wolnostojącym, parterowym o lekkiej konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamencie. Ściany fundamentowe zaprojektowano wokół podłogi, pod rzędami słupów nośnych. Dach konstrukcji drewnianej, czterospadowy kryty blachą dachówkową.

Dane techniczne: pow. zab. 263m2, pow. użyt.211,2 m2 , kubatura 982,8 m2 

 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i  projekt budowlany. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z załączonym przedmiarem robót, projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zakres robót dotyczył będzie robót objętych i określonych w  przedmiocie zamówienia.

 II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.21.13.20-8, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  zakończenie: 31.05.2013r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli  wykonawca wykaże ,że w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej trzy zamówienia podobne co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

 

.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 PLN ( słownie : sto tysięcy złotych )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 

4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chlopice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w siedzibie zamawiającego w pok. nr 24 w godzinach urzędowania. Koszt specyfikacji 30 zł..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a pokój nr 12. Otwarcie ofert w dniu 14.12.2012r. o godz. 10.00, pokój nr 2

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

                                                                                                                           WÓJT GMINY CHŁOPICE

                                                                                                                         mgr  Andrzej Czyż

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZ .rtf 153.13 Kb
2. Załączniki do SIWZ.docPlik DOC 42.00 Kb
3. Projekt umowy.docPlik DOC 38.50 Kb
4. Przedmiar - roboty budowlane.pdfPlik PDF 338.36 Kb
5. Przedmiar-inst_elektryczna(2012-10-29).pdfPlik PDF 114.70 Kb
6. Projekt budowlany - elektryka.pdfPlik PDF 126.95 Kb
7. Projekt budowlany - roboty budowlane.pdfPlik PDF 229.96 Kb
8. Rysunki 1.pdfPlik PDF 574.74 Kb
9. Rysunki 2.pdfPlik PDF 264.45 Kb
10. 2012-12-27-zawiad_o_wyborze_najkorz_oferty.pdfPlik PDF 69.40 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2012-11-29 13:46:55
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2012-11-29 13:57:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl