Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 07:37
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na wykonanie zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Numer ogłoszenia: 198580 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149a, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 016 6240012, faks 016 6222460.
- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301) zgromadzonych w pojemnikach, b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub w workach , obejmujących: - papier (150101, 200101), - szkło (150107, 200102), - tworzywa sztuczne (150102, 200139),metal (150104, 200140),opakowania wielomateriałowe (150105), - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji (200108), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących: - meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307); - odpady budowlane i rozbiórkowe (170102, 170103); - zużyte opony (160103); - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( 20 01 35, 200136*); - odpady zielone (200201). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do doposażenia w dodatkowe urządzenia do zbierania odpadów tj. ( pojemnik na odpady budowlane)i do prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie miejscowości Chłopice na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego - przy Oczyszczalni Ścieków Chłopice. Prowadzenie PSZOK obejmuje dodatkowe doposażenie, utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Obsługa PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. 3) W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: - odpady selektywne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe (150101, 200101,150105, 150107, 200102); - zużyte opony (160103); akumulatory i baterie (200133, 200134); - przeterminowane leki i opakowania po lekach ( 200131, 200132, 200113,200125, 200127); - chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., i opakowania po chemikaliach; - odpady zielone (200201); - meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307); - odpady budowlane i rozbiórkowe (170102, 170103); - tekstylia (200111); - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 200135, 300136*), 4) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania ze wskazanej lokalizacji po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym przez Zamawiającego co najmniej raz w roku mobilnej zbiórki: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (200307), b) zużytych opon (160103), c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 200135, 300136*), 5) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - jeden raz w miesiącu b) segregowanych odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu przez Wykonawcę: - papieru; szkła; tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali - 1 raz w miesiącu; - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - 1 raz na 3 miesiące Częstotliwość wywozu poszczególnych rodzajów odpadów zostanie uwzględniona w harmonogramie wywozu wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 6) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz dostarczenie worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie uzupełniał worki do selektywnego zbierania odpadów po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy swój pojemnik oraz worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2013 r. 7) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub maiłem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów - w tym nieruchomości nowo powstałych - w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji. Wykonawca zaoferuje i dostarczy pojemnik właścicielom nowo powstałych nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 8) Charakterystyka pojemników i worków do gromadzenia odpadów: a) Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów: - pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: o pojemności 120 I w ilości ok. 735 szt., o pojemności 240 I w ilości ok. 437 szt., o pojemności 1100 I w ilości ok. - 20 szt., o pojemności 7m3 (KP-7) w ilości 6 - worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120 I - dla każdej nieruchomości w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. Podane ilości są jedynie szacunkowymi wartościami obliczonymi na podstawie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji nieruchomości. Wielkość bądź liczba pojemników i worków do gromadzenia odpadów musi być dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub do rodzaju nieruchomości niezabudowanej. b) Wszystkie pojemniki i worki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. c) Oznaczenie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów: - papier- koloru niebieskiego; - szkło - koloru zielonego; - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriatowe - koloru żółtego; - biodegradowalne - kolor brązowy. d) Oprócz kolorów worki powinny by oznaczone opisowo np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe itd., dodatkowo Wykonawca może umieścić również informacje dot. szczegółowego asortymentu, który należy gromadzić w workach np. worki z napisem PAPIER - wrzucamy: książki, gazety, zeszyty torby papierowe, karton, tekturę itd. 9) Wykonawca w celu wywiązania się z obowiązku zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, może zwiększy częstotliwość odbioru odpadów, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego ofertą przetargową. 10) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź instalacji zastępczych. 11) Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 31-05-2013r, do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.chlopice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a w pokoju nr 24 w godzinach urzędowania.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWójt Gminy Chłopice

mgr Andrzej Czyż


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZ.docPlik DOC 399.00 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.docPlik DOC 39.00 Kb
3. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2 do SIWZ.docPlik DOC 43.00 Kb
4. Wzór umowy - zał. nr 3 do SIWZ.docPlik DOC 105.00 Kb
5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług - zał. nr 4 do SIWZ.docPlik DOC 31.00 Kb
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostepnych Wykonawcy usługi - zał. nr 5 do SIWZ.docPlik DOC 18.00 Kb
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 do SIWZ.docPlik DOC 29.00 Kb
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - zał. nr 7 do SIWZ.docPlik DOC 30.50 Kb
9. Mapka - Miejscowości Gminy Chłopice - zał. nr 8 do SIWZ.JPG 483.30 Kb
10. Przybliżone odległości pomiędzy miejscowościam położonymi w Gminie Chłopice - zał. nr 9 do SIWZ.docPlik DOC 32.50 Kb
11. Wzór protokołu wykonania usługi - zał. nr 10 do SIWZ.docPlik DOC 26.00 Kb
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfPlik PDF 64.57 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2013-05-22 10:19:11
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2013-05-22 10:23:59

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl