Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 13:23
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na wykonanie zadania: "Remont lub przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Numer ogłoszenia: 202870 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149a, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 016 6240012, faks 016 6222460.
- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chlopice.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lub przebudowa dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Chłopice.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów lub

przebudowy na następujących drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chłopice: Przebudowa drogi gminnej

zagumiennej w miejscowości Chłopice nr 111453R: km. 0 + 376 - 0 + 776, Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr

ewidencyjnym 8 przez pastwisko w miejscowości Lutków: km. 0 + 000 - 0 + 358, Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na

działce o nr ewidencyjnym 57/110, 57/64, 55/66 od drogi powiatowej w kierunku szkoły podstawowej w Zamiechowie: km. 0 +

000 - 0 + 096, Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111471R na działce o nr ewidencyjnym 1070 Podgaj do Gilarskiego w

miejscowości Łowce: km. 0 + 200 - 0 + 548, Remont nawierzchni drogi wewnętrznej za kościołem w miejscowości Boratyn: km.

0 + 000 - 0 + 066, Remont nawierzchni drogi wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 198 za kościołem od strony Morawska

w miejscowości Chłopice: km. 0 + 000 - 0 + 057.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
- Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy prawo zamówień

publicznych o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego

rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów

złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony

jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i

doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na

podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że

posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego

warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr

4 do siwz)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna

warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna

warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i

finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie

dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za

spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby

formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ - zał. nr 1. 2)kosztorys ofertowy zgodny z załączonymi

przedmiarami robót. 3)Parafowany projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZ. 4)Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie

wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania wymaganych dokumentów. 5)Wykaz części zamówienia, które

Wykonawca (Wykonawcy) zamierzają powierzyć podwykonawcom. Wykonawca/y jest obowiązany wskazać na formularzu ofertowym

część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w takim przypadku wypełnia pkt 6 formularza

ofertowego. W przeciwnym wypadku uznaje się, że oferent samodzielnie wykona zamówienie. 6)Listę podmiotów należących do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

poz. 759, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co

najmniej jednej z okoliczności: 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji zamówienia : 2. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna,

ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.chlopice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można

uzyskać pod adresem: Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a w pokoju nr 24 w godzinach urzędowania.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


Wójt Gminy Chłopice
mgr Andrzej Czyż

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZ.docPlik DOC 192.00 Kb
2. Przedmiary robót - zał. nr 2 do SIWZ.pdfPlik PDF 171.20 Kb
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.docPlik DOC 98.00 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZ.docPlik DOC 62.50 Kb
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfPlik PDF 52.04 Kb
Autor:
Data: 2013-05-24 13:20:06
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2013-05-24 13:30:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl