Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-09-2023, Poniedziałek, 06:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 217 ze zm.), informuję, że do dnia 30 czerwca 2023r. będą przyjmowane :

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na lata 2024 – 2027 Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu znak A-130-2/23 z dnia 15 maja 2023r. Rada Gminy Chłopice dokona wyboru ławników na nową kadencję do Sądu Rejonowego w Jarosławiu do Wydziału Pracy – 1 osoba,

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż :

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem można być tylko i wyłącznie w jednym Sądzie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie informuję, iż druki dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury na ławnika można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Chłopice

/-/ Franciszek Kiszka

 

 


Więcej ...

Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2023-05-26 08:04:22
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2023-05-26 08:07:21
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2023-05-26 08:12:52

Rejestr zmian

Oglądano 130 razy


Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. Karta zgłoszenia kandydata 243888 bajtów
0
2. Lista osób popierających kandydata 179475 bajtów
0
3. Oświadczenie kandydata oskarżenie publiczne 44891 bajtów
0
4. Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska 45416 bajtów
0
Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl