Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
22-06-2024, Sobota, 08:35


Jesteś tutaj :: URZĄD GMINY :: Struktura organizacyjna
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Chłopice

W skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Chłopice wchodzą następujące komórki organizacyjne zwane referatami:

1) Referat Organizacyjny,

2) Referat Finansowy,

3) Referat Rozwoju Gospodarczego,

4) Referat Społeczno-Administracyjny,

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 

Poniżej zamieszczono regulamin organizacyjny urzędu i regulamin pracy w plikach do pobrania:


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Regulamin_Pracy_Urzedu_Gminy_Chlopice-wprow_Zarz_Wojta_Nr4)2011).pdfPlik PDF 282.36 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2007-10-05 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2007-10-05 00:00:01
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2012-03-21 09:52:50

Rejestr zmian

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy:


1.      Opracowywanie projektów budżetów gminy wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego;

2.      Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy: budżetowych, uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, uchwał w sprawach druków i stawek podatkowych;

3.      Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach procedury uchwalania budżetu, w sprawach przyznawania dotacji z budżetu gminy, w sprawach umorzeń wierzytelności niepodatkowych gminy, w sprawach zakresu informacji z wykonania budżetu przedstawianych radnym;

4.      Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy określających instrukcje: obiegu dokumentów księgowych, inwentaryzacyjnej, kontroli finansowej, w sprawie planu kont, w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów;

5.      Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawach: układu wykonawczego budżetu gminy, opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu, zmian w budżecie gminy;

6.      Sporządzanie projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych w zakresie kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;

7.      Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych w zakresie inwestycji gminy oraz dla instytucji kultury;

8.      Sporządzanie sprawozdań i bilansów w zakresie inwestycji gminy oraz dla instytucji kultury;

9.      Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykorzystania funduszu płac;

10.  Dekretowanie dowodów księgowych w zakresie realizowanych wydatków budżetowych bieżących (poza wydatkami oświaty) i inwestycyjnych, wydatków z funduszy: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz socjalnego, wydatków instytucji kultury;

11.  Opracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu gminy dla radnych z Gminy Chłopice;

12.  Prowadzenie zbiorczego rejestru zakupu i sprzedaży dla celów sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT -7;

13.  Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku od towarów i usług VAT -7;

14.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

15.  Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

W zakresie oświaty:

1.      Opracowywanie planów rzeczowych i finansowych szkół na terenie gminy, nadzór

i udzielanie wytycznych w sprawie ich realizacji;

2.      Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej realizowanego planu wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz działalności finansowo wyodrębnionej;

3.      Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych szkół, udzielanie informacji w tym zakresie dyrektorom szkół;

4.      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie realizacji planów finansowych szkół, terminowa realizacja zobowiązań oraz ściąganie należności i roszczeń spornych;

5.      Analiza wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostek oświatowych;

6.      Udzielanie wytycznych w sprawie zasad ewidencji składników majątkowych użytkowanych przez jednostki oświatowe;

7.      Nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji w placówkach oświatowych, określanie terminów

i rozliczenia inwentaryzacji;

8.      Sporządzanie sprawozdań dotyczący zatrudnienia, wynagrodzenia i czasu pracy

w zakresie dotyczącym placówek oświatowych;

9.      Sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych;

10.  Udzielanie wytycznych dyrektorom szkół i placówek oświatowych w zakresie sporządzania dokumentów pracowników odchodzących na emeryturę i rentę.

 

W zakresie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych:

1.      Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji od osób fizycznych w zakresie wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości;

2.      Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji od osób prawnych w zakresie wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości;

3.      Gromadzenie odpowiednich materiałów i sporządzanie wymiaru opłat terenowych;

4.      Sporządzanie decyzji wymiarowych na podatek rolny i podatek od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych;

5.      Wykonywanie kontroli w terenie w zakresie powszechności wymiaru i poboru podatków

i opłat;

6.      Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat;

7.      Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z zakresu wymiaru i poboru podatków i opłat;

8.      Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji dotyczących ulg, zwolnień i umorzeń z zakresu podatków;

9.      Przygotowywanie dokumentacji dotyczących odwołań od decyzji ustalających wysokość podatków i opłat oraz od decyzji umorzeniowych;

10.  Wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji podatkowej;

11.  Prowadzenie księgowości wszystkich podatków i opłat :

a)       bieżące księgowanie przypisów, odpisów i wpłat zobowiązań pieniężnych;

b)       prowadzenie zbiorczych kont wsi (sołtysa);

c)       okresowe uzgadnianie obrotów z kartami zbiorczymi wsi;

d)       prowadzenie dzienników obrotów zobowiązania pieniężnego podatników;

e)       prowadzenie kart kontowych zobowiązań pieniężnych osób prawnych;

f)         rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązania pieniężnego;

g)       prowadzenie dzienników obrotów należności przypisanych i nieprzypisanych;

h)       prowadzenie kart ewidencyjnych kont podatkowych;

12.  Prowadzenie, sporządzanie sprawozdawczości w zakresie:

a)       dokonanych przypisów, odpisów i wpłat wszystkich podatników i opłat;

b)       przebiegu czynności egzekucyjnych;

13.  Dokonywanie kwartalnych ocen przebiegu realizacji dochodów budżetowych z tytułu wpływu podatków i opłat od ludności oraz podejmowanie odpowiednich działań zmierzających do pełnej realizacji dochodów z tego tytułu i maksymalnej likwidacji zaległości;

14.  Wystawianie tytułów wykonawczych w terminie niezwłocznym do 14 dni po upływie terminu płatności na zaległości zobowiązań podatkowych i niepodatkowych egzekwowanych w postępowaniu administracyjnym oraz bieżąca współpraca w tym zakresie z organami egzekucyjnymi;

15.  Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;

16.  Przyjmowanie wpłat od ludności z tytułu podatków i opłat.

 

W zakresie działalności budżetowo-gospodarczej i finansowej:

1.      Prowadzenie dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych w zakresie dochodów budżetowych;

2.      Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych, dekretacja i numeracja dowodów księgowych organu finansowego;

3.      Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wydatków budżetowych;

4.      Sporządzanie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, kwartalnych, półrocznych, rocznych Rb-27S, Rb-NDS, Rb-N, RB-Z oraz kwartalnych sprawozdań Rb-50 o dotacjach z zakresu zadań zleconych;

5.      Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

6.      Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu gminy oraz z działalności flnansowo-wyodrębnionej;

7.      Sporządzanie miesięcznych i rocznych wydruków dochodów budżetowych oraz funduszy z działalności finansowo-wyodrębnionej;

8.      Sporządzanie zestawień z wyciągów bankowych dot. wydatków budżetowych i inwestycyjnych.

9.      Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania wydatków budżetowych;

10.  Obciążanie kontrahentów z tytułu poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

 

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych:

1.      Kompletowanie dokumentacji dotyczącej sporządzania list płacy, wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i oświadczeń pracowników do obliczania zaliczek na podatek dochodowy dla pracowników UG, świetlicowych, komendanta i kierowców OSP oraz bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

2.      Sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień list płacy;

3.      Prowadzenie kart zasiłkowych, kart wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

4.      Zgłaszanie do ubezpieczenia pracowników i członków ich rodzin, bieżąca aktualizacja;

5.      Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS;

6.      Prowadzenie ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i członków ich rodzin;

7.      Sporządzanie miesięcznych deklaracji dot. podatku dochodowego PIT-4 i PIT-8;

8.      Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-8B, PIT-R;

9.      Wystawianie zaświadczeń i o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników;

10.  Prowadzenie ewidencji kart wynagrodzeń pracowników.

 

W zakresie księgowości budżetowej:

1.      Rozliczanie sołtysów z inkasa należności podatkowych, z wpłat ludności na zadania realizowane w gminie takie jak: wodociągi, kanalizacja, budowa dróg, sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, za wypas bydła a mieniu komunalnym;

2.      Naliczanie prowizji inkasentom za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt;

3.      Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących podmiotów wynajmujących lokale użytkowe podlegające podatkowi VAT;

4.      Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

5.      Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

Ponadto:

1.      Prowadzenie kasy w Urzędzie Gminy;

2.      Przyjmowanie wpłat od sołtysów i osób fizycznych oraz podmiotów i jednostek gospodarczych;

3.      Odprowadzanie gotówki do Banku;

4.      Dokonywanie wypłat wynagrodzeń, rachunków i zasiłków;

5.      Zakup i sprzedaż znaków opłaty skarbowej;

6.      Sporządzanie raportów kasowych: budżet zasadniczy,  fundusz socjalny, inwestycje, biblioteki, depozyty, organ finansowy i sumy do odprowadzenia;

7.      Uzgadnianie dekadowe salda kasy;

8.      Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o dochodach, z wpłat na dowody osobiste;

9.      Prowadzenie rejestru sprzedaży dla wynajmu lokali użytkowych;

10.  Bieżąca obsługa urządzeń i programów komputerowych w szczególnościw referacie finansów;

11.  Inne prace zlecone przez Wójta Gminy.

 


Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01

Rejestr zmian

Referat Organizacyjny

  Do zadań referatu organizacyjnego należy:


 1.      Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

2.      Zapewnianie, w sposób skuteczny, publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;

3.      Wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych;

4.      Przygotowywanie materiałów na sesję Rady Gminy;

5.      Prowadzenie dokumentacji z sesji Rady Gminy;

6.      Współpraca z sołectwami i zapewnianie obsługi kancelaryjno-technicznej na zebraniu wiejskim;

7.      Prowadzenie zadań związanych z wyborami samorządowymi, Prezydenckimi, Sejmu i Senatu oraz Referendum.

 

W zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

1.      Zapewnienie właściwej organizacji oraz sprawnego funkcjonowania Urzędu;

2.      Planowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy;

3.      Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

4.      Zapewnianie prawidłowego przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej;

5.      Kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Urzędu;

6.      Pomoc w zakupie i zaopatrzeniu techniczno-biurowym w materiały kancelaryjne Urzędu;

7.      Prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie, wysyłanie i rozdział korespondencji, przesyłek, przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów;

8.      Obsługa łączności telefonicznej, faksowej i stacji Morad;

9.      Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych referatów;

10.  Przekazywanie do realizacji właściwym pracownikom zadań Wójta i Urzędu wynikających z ustaw, rozporządzeń oraz uchwał Rady Gminy.

 

W zakresie kadr i szkolenia:

1.      Opracowywanie czynności dla poszczególnych stanowisk w Urzędzie;

2.      Nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu;

3.      Prezentowanie nowoprzyjętych pracowników Urzędu;

4.      Prowadzenie listy obecności;

5.      Prowadzenie rejestru delegacji służbowych;

6.      Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na kursy i szkolenia;

7.      Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;

8.      Przeprowadzanie okresowych kontroli posiadanych zbiorów aktów prawnych na poszczególnych stanowiskach pracy;

9.      Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu

10.  Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy.

 


Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01

Rejestr zmian

Referat Społeczno-Administracyjny

Do zadań Referatu Społeczno-Administracyjnego należy:


W zakresie obronności:

1.      Wezwanie poborowych, przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych, sporządzenie rejestru przedpoborowych;

2.      Wezwanie i sporządzenie listy poborowych celem stawienie się przed komisją lekarską i poborową;

3.      Współdziałanie ze starostwem i województwem w okresie prowadzenia poboru;

4.      Czuwanie nad 100 % stawiennictwem się poborowych przed komisjami;

5.      Wydawanie decyzji uznających poborowych za mających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;

6.      Przyjmowanie wniosków o zastępczą służbę wojskową;

7.      Doręczania kart powołania do służby wojskowej w razie ogłoszenia wojny lub mobilizacji;

8.      Doręczanie kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych;

9.      Współdziałanie z WKU w zakresie zasobów osobowych, reklamowanie z urzędu pracowników podlegających służbie wojskowej;

10.  Wydawanie decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe, zajęcie obiektów, terenów na potrzeby sił zbrojnych.

 

 

W zakresie oświaty, kultury i sportu:

1.      Współdziałanie z bibliotekami samorządowymi w zakresie szerzenia działalności kulturalnej;

2.      Współpraca z Ludowymi Klubami Sportowymi działającymi na terenie gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz udzielanie im niezbędnej pomocy.

 

W zakresie spraw społeczno-administracyjnych:

1.      Prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy;

2.      Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń, zbiórek publicznych, zabaw publicznych, wydawanie stosownych zezwoleń w tym zakresie;

3.      Prowadzenie spraw poufnych i zastrzeżonych (rejestry korespondencji i rejestry wykonanych dokumentów);

4.      Wydawanie zezwoleń na publiczną działalność artystyczną i rozrywkową;

5.      Prowadzenie zakładowego fundusz socjalnego pracowników.

 

W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

1.      Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w zakresie rejestracji urodzeń , zgonów i małżeństw;

2.      Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z ksiąg stanu cywilnego;

3.      Wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego:

a)       sprostowania błędu pisarskiego;

b)       odtworzenia aktu stanu cywilnego;

c)       uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego;

d)       o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;

4.      Wpisywanie na wniosek strony aktów sporządzonych za granicą i wydawanie z tego zakresu stosownych decyzji;

5.      Powiadamianie innych USC oraz komórek ewidencji ludności o zmianach osobowo-adresowych w oparciu o sporządzone akta;

6.      Prowadzenie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego;

7.      Prowadzenie akt zbiorczych do ksiąg stanu cywilnego;

8.      Wydawanie zaświadczeń o braku aktów stanu cywilnego (zapisów ) w posiadanych księgach jak również o braku ksiąg, które zaginęły w okresie wojennym;

9.      Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu dziecka, którego nieznani są rodzice;

10.  Wpisywanie do ksiąg postanowień sądowych o osobach uznanych za zmarłych;

11.  Rejestracja zgonów, urodzeń, które nastąpiły np. na statku powietrznym lub morskim;

12.  Dokonywanie wzmianek i przypisków w księgach stanu cywilnego;

13.  Sporządzanie sprawozdań statystycznych;

14.  Przyjmowanie oświadczeń:

a)       zamiarze wstąpienia w związek małżeński;

b)       o braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa poza granicami kraju zgodnie z prawem polskim;

c)       o wyborze nazwiska jakie będą nosili małżonkowie i dzieci po zawarciu związku małżeńskiego;

d)       wystąpienia do sądu w sprawach niemożności zawarcia związku małżeńskiego;

e)       o wstąpienie w związek małżeński w razie grożącego niebezpieczeństwa;

f)         powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego osoby rozwiedzionej;

g)       o uznaniu dziecka;

h)       o nadaniu dziecku nazwiska matki lub ojca;

i)         o urodzeniu się dziecka;

15.  Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy;

16.  Wydawanie zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą zgodnie z prawem polskim;

17.  Prowadzenie korespondencji konsularnej;

18.  Składanie na żądanie sądu stosowych dokumentów celem odtworzenia aktów stanu;

19.  Zabezpieczenie i przechowywanie akt stanu cywilnego.

 

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1.      Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych (dotyczy pobytu stałego i czasowego), zameldowań i wymeldowań, również cudzoziemców;

2.      Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców;

3.      Prowadzenie rejestru byłych mieszkańców w formie kart osobowych;

4.      Prowadzenie skorowidzu alfabetycznego mieszkańców aktualnych i byłych;

5.      Prowadzenie rejestru wysyłanych do Ośrodka Informatyki informacji o zmianach na kartach osobowych mieszkańca;

6.      Przesyłanie do MSWiA wniosków o sprostowanie lub nadanie numerów PESEL dla osób nowonarodzonych, cudzoziemców lub w przypadku występującego błędu;

7.      Przesyłanie do innych komórek ewidencyjnych informacji o zameldowaniu lub wymeldowaniu czasowym na naszym terenie ich mieszkańców;

8.      Przesyłanie do innych komórek ewidencyjnych kart osobowych w przypadku przemeldowania naszego mieszkańca;

9.      Przesyłanie informacji o zmianie adresowej do WKU;

10.  Prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie kwartalnych meldunków o liczbie wyborców i przesyłanie ich do Biura Wyborczego;

11.  Sporządzanie spisów wyborców;

12.  Sporządzanie wykazów dla szkół, służby zdrowia;

13.  Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych;

14.  Udzielanie informacji na wnioski o udostępnienie danych;

15.  Współpraca z policją (kontrola meldunkowa);

16.  Współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego celem bieżącej aktualizacji;

17.  Współpraca z Urzędem Skarbowym - przesyłanie wykazu osób zmarłych;

18.  Prowadzenie spraw o wymeldowanie z urzędu (Decyzja Administracyjna);

19.  Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wprowadzanie ich do systemu, kopiowanie i przesyłanie do Centrum Personalizacji;

20.  Odbiór wyprodukowanych dowodów osobistych z Policji Rejonowej;

21.  Wydawanie dowodów osobistych;

22.  Kasowanie wymienianych dowodów osobistych w rejestrach numerowych

i unieważnianie w systemie komputerowym;

23.  Zakładanie kopert osobowych ich archiwizacja i przesyłanie do innych urzędów;

24.  Występowanie z wnioskami o przysłanie kopert osobowych z innych urzędów;

25.  Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;

26.  Prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych i przesyłanie tych informacji do Ośrodka Informatyki.

 

W zakresie Obrony Cywilnej:

1.      Organizowanie pracy w zakresie operacyjno-obronnym, nadzorowanie nad opracowaniem przez poszczególne osoby funkcyjne zespołu dokumentów do planu obrony cywilnej oraz zabezpieczenia materiałowo-technicznego działań organów i sił OC;

2.      Opracowywanie niezbędnych dokumentów z zakresu obronności, a w szczególności propozycji decyzji, zarządzeń, wytycznych i innych dla szefa OC oraz doprowadzenie ich do wykonawców jak również prowadzenie kontroli nad ich realizacją;

3.      Posiadanie stałej znajomości stanu osobowego, wyposażenia i przygotowania sił

i środków oraz materiałowo-technicznego zabezpieczenie przedsięwzięć obronnych i OC w podległych i nadzorowanych jednostkach administracji państwowej;

4.      Nadzorowanie, kontrolowanie i udzielanie pomocy podległym i nadzorowanym jednostkom administracyjnym w zakresie opracowania planów obronnych oraz innych dokumentów zgodnie z profilem działania specjalistycznego;

5.      Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem, wyszkoleniem i właściwym funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz wykrywania skażeń;

6.      Organizowanie współdziałania z sąsiadami, jednostkami wojskowymi, zmilitaryzowanymi, paramilitarnymi w zakresie udzielania wzajemnej pomocy w realizacji zadań OC;

7.      Organizowanie i prowadzenie kontroli w zakładach pracy, instytucjach

i przedsiębiorstwach znajdujących się na administrowanym terenie w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej;

8.      Opracowywanie rocznych opisowych i statystycznych sprawozdań z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

 

W zakresie problematyki przeciwpożarowej:

1.      Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach podporządkowanych Radzie i organizowanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej;

2.      Prowadzenie rejestru terenowych i zakładowych OSP oraz nadzór nad działalnością tych jednostek;

3.      Opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz nadzór nad realizacją;

4.      Współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim ZOSP w Rzeszowie oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnych w Jarosławiu w sprawach ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad jednostkami OSP.

 

W zakresie informatyki:

1.      Administrowanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;

2.      Nadzór nad ochroną danych osobowych w systemach  komputerowych.

 

Ponadto:

1.      Nadzór nad ochroną informacji niejawnych;

2.      Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i poleceń Wójta.

 


Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01

Rejestr zmian

Referat Rozwoju Gospodarczego
Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego należy:

1.      Sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2.      Przygotowanie projektów uchwał dotyczących założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3.      Udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści;

4.      Przygotowanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykraczające poza obszar jednostek podziału administracyjnego;

5.      Uzgadnia projekt planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz właściwymi organami wojskowymi;

6.      Udzielanie wskazówek lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym;

7.      Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji;

8.      Współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistycznego i techniczno-budowlanego;

9.      Przygotowanie propozycji i określanie zasad prowadzenia polityki inwestycyjnej na terenie gminy w powiązaniu z planem zagospodarowania przestrzennego;

 

W zakresie rolnictwa:

1.      Nadzorowanie spraw z zakresu ochrony roślin oraz zwalczania chwastów i szkodników;

2.      Nadzorowanie spraw z zakresu gospodarki łowieckiej;

3.      Nadzorowanie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4.      Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie zwierząt na chorobę zakaźną,

5.      Wyznaczanie biegłych do wyceniania  zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej;

6.      Podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez Państwowego Lekarza Weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania;

7.      Prowadzenie spraw przeciwpowodziowych;

8.      Przyznawanie odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią;

9.      Zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią;

10.  Zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach;

11.  Prowadzenie nadzoru nad parkami zabytkowymi oraz rejestr zabytków;

12.  Wydawanie zezwolenia na wycinkę drzew;

13.  Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1.      Tworzenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

2.      Prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia wsi w wodę;

3.      Prowadzenie spraw związanych z budową wodociągu gminnego i stacji uzdatniania;

4.      Nadzorowanie rozwoju infrastruktury na terenie gminy;

5.      Prowadzenie spraw badań laboratoryjnych wody.

 

W zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych:

1.      Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi;

2.      Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych;

3.      Decydowanie o zamknięciu cmentarza;

4.      Wydanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania;

 

W zakresie dróg gminnych i telekomunikacji:

1.      Planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych;

2.      Zarządzanie siecią dróg gminnych;

3.      Wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

4.      Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;

5.      Wydawanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową;

6.      Wydawanie zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego;

7.      Wnioskowanie i opiniowanie zmiany w układach komunikacyjnych gminy;

8.      Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi telekomunikacji w zakresie bieżącego utrzymania i rozwoju łączności telefonicznej w gminie;

9.      Dokonywanie  zakupów materiałów budowlanych i remontowych do bieżących remontów;

 

W zakresie eksploatacji zużycia wody i odprowadzania ścieków:

1.      Odczytywanie wodomierzy w terenie, obliczanie należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki (wystawianie faktur VAT);

2.      Inkaso należności w terenie (z wystawionych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki);

3.      Prowadzenie rejestru bieżącego zużycia wody i odprowadzonych ścieków;

4.      Oplombowywanie wodomierzy u odbiorców wody;

5.      Nadzór w terenie nad prawidłowym poborem wody i odprowadzaniem ścieków;

6.      Sporządzanie umów cywilno-prawnych za zużycie wody i odprowadzenie ścieków;

7.      Wydawanie decyzji w odpowiedzi na złożone podania o odroczenie terminu płatności,   umorzenie odsetek z zaległych rachunków za zużytą wodę i odprowadzone ścieki);

8.      Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z pozyskiwaniem

zaległych należności za zużyta wodę i odprowadzone ścieki.

 

W zakresie podatku od środków transportu:

1.      Prowadzenie bieżącej ewidencji pojazdów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportu;

2.      Naliczanie należnego podatku od środków transportu;

3.      Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z pozyskiwaniem należnego podatku od środków transportu - wydawanie: postanowień, decyzji, wzywanie stron w celu uzupełnienia danych dotyczących w/w podatku, wydawanie upomnień dotyczących zaległego podatku;

4.      Sporządzanie sprawozdań z zakresu podatku od środków transportu.

 

W zakresie gospodarki gruntami:

1.      Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości;

2.      Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości;

3.      Prowadzenie ewidencji gruntów mienia komunalnego;

4.      Sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy;

5.      Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem darowizn;

6.      Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;

7.      Prowadzenie spraw związanych z budową kanalizacji sanitarnej w gminie.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

1.      Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych, zarządu budynkami pozostającymi w administracji Rady Gminy;

2.      Wymiary czynszów i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz orzecznictwo w sprawach lokalowych;

3.      Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o utrzymaniu w czystości oraz porządku wsi i osiedli wiejskich;

4.      Opracowanie programów rozwoju gospodarki komunalnej i oceny realizacji tych planów;

5.      Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

6.      Zapewnianie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości;

7.      Nakazuje użytkownikom maszyn i urządzeń technicznych wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska.

 

W zakresie zamówień publicznych:

1.      Wykonywanie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zamówienia z wolnej ręki;

2.      Przygotowanie materiałów do prowadzenia postępowania przetargowego (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia);

3.      Ustalanie warunków i wymagań - kryteria oceny ofert;

4.      Przygotowanie zaproszenia do składania ofert - specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

5.      Prowadzenie spraw związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty, ogłoszeniem wyników postępowania przetargowego i postępowania odwoławczego.

 

Ponadto:

1.      Ewidencja działalności gospodarczej;

2.      Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

3.      Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką alkoholową na terenie gminy;

4.      Inne prace zlecone przez Wójta Gminy.


Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01

Rejestr zmian

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

 

1.      Rozpoznawanie środowiska i ustalanie jego potrzeb;

2.      Sporządzanie wywiadów kontrolnych u osób korzystających z pomocy społecznej;

3.      Sporządzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń;

4.      Prowadzenie dokumentacji przyznanych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5.      Prowadzenie całości spraw i dokumentacji dotyczącej usług opiekuńczych;

6.      Prowadzenie całości spraw dotyczących zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

7.      Prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego naszych klientów;

8.      Współdziałanie z innymi placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych;

9.      Współdziałanie z różnymi osobami i organizacjami, placówkami służby zdrowia, lekarzem rejonowym, pielęgniarką środowiskową, Policją, prokuraturą, pedagogiem, organizacją pozarządową - Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Przemyślu świadczącym usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy;

10.  Przygotowywanie dokumentacji i kierowanie osób do domu pomocy społecznej;

11.  Przyjmowanie stron w Ośrodku;

12.  Właściwe i terminowe załatwianie spraw;

13.  Udzielanie informacji i porad prawnych;

14.  Przyznawanie pomocy z zakresu zadań zleconych - w formie decyzji administracyjnych;

15.  Sporządzanie wniosków przedstawiających potrzeby Ośrodka;

16.  Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu;

17.  Wykonywanie innych prac nie ujętych w zakresie czynności a zleconych przez kierownika GOPS czy Wójta Gminy.Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-12 00:00:01

Rejestr zmian

Oglądano 9475 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl