Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:41
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 98686 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Chłopice. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301) zgromadzonych w pojemnikach, b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach lub w workach , obejmujących: - papier (150101, 200101), - szkło (150107, 200102), - tworzywa sztuczne (150102, 200139),metal (150104, 200140),opakowania wielomateriałowe (150105), - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji (200108), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących: - meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307); - odpady budowlane i rozbiórkowe (170102, 170103); - zużyte opony (160103); - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( 20 01 35, 200136*); - odpady zielone (200201). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do doposażenia w dodatkowe urządzenia do zbierania odpadów tj. ( pojemnik na odpady budowlane)i do prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK na terenie miejscowości Chłopice na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego - przy Oczyszczalni Ścieków Chłopice. Prowadzenie PSZOK obejmuje dodatkowe doposażenie, utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Obsługa PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. 3) W PSZOK przyjmowane będą odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: - odpady selektywne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe (150101, 200101,150105, 150107, 200102); - zużyte opony (160103); akumulatory i baterie (200133, 200134); - przeterminowane leki i opakowania po lekach ( 200131, 200132, 200113,200125, 200127); - chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., i opakowania po chemikaliach; - odpady zielone (200201); - meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307); - odpady budowlane i rozbiórkowe (170102, 170103); - tekstylia (200111); - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 200135, 300136*), 4) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania ze wskazanej lokalizacji po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym przez Zamawiającego co najmniej raz w roku mobilnej zbiórki: a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (200307), b) zużytych opon (160103), c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 200135, 300136*), 5) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - jeden raz w miesiącu b) segregowanych odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu przez Wykonawcę: - papieru; szkła; tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali - 1 raz w miesiącu; - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - 1 raz na 3 miesiące Częstotliwość wywozu poszczególnych rodzajów odpadów zostanie uwzględniona w harmonogramie wywozu wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek:- odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne zbierane w pojemnikach na odpady zbierane w pojemnikach lub workach na odpady z miejsca ustawienia pojemników na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego przez właściciela nieruchomości,- odbierać odpady komunalne zmieszane wystawione np. w workach (tzw. nadwyżki lub w przypadku utrudnionego dojazdu do nieruchomości) pozostawione obok pojemników,- odbierać wszystkie odpady komunalne zebrane w workach w ramach selektywnej zbiórki prowadzonej przez właściciela nieruchomości,- uprzątać odpady komunalne, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu),- opróżniać wszystkie kosze usytuowane przy przystankach autobusowych. Liczbę pojemników oraz ich lokalizację, stanowi załącznik Nr 11 do SIWZ,- odstawiać, po opróżnieniu, pojemniki na odpady w miejsca ich ustawienia.6) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz dostarczenie worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie uzupełniał worki do selektywnego zbierania odpadów po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy swój pojemnik oraz worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 7) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub maiłem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów - w tym nieruchomości nowo powstałych - w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji. Wykonawca zaoferuje i dostarczy pojemnik właścicielom nowo powstałych nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 8) Charakterystyka pojemników i worków do gromadzenia odpadów: a) Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów: - pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: o pojemności 120 I w ilości ok. 899 szt., o pojemności 240 I w ilości ok. 454 szt., o pojemności 1100 I w ilości ok. - 20 szt., o pojemności 7m3 (KP-7) w ilości 6 - worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120 I - dla każdej nieruchomości w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. Podane ilości są jedynie szacunkowymi wartościami obliczonymi na podstawie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji nieruchomości. Wielkość bądź liczba pojemników i worków do gromadzenia odpadów musi być dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub do rodzaju nieruchomości niezabudowanej. b) Wszystkie pojemniki i worki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. c) Oznaczenie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów: - papier- koloru niebieskiego; - szkło - koloru zielonego; - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriatowe - koloru żółtego; - biodegradowalne - kolor brązowy. d) Oprócz kolorów worki powinny by oznaczone opisowo np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe itd., dodatkowo Wykonawca może umieścić również informacje dot. szczegółowego asortymentu, który należy gromadzić w workach np. worki z napisem PAPIER - wrzucamy: książki, gazety, zeszyty torby papierowe, karton, tekturę itd. 9) Wykonawca w celu wywiązania się z obowiązku zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, może zwiększy częstotliwość odbioru odpadów, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego ofertą przetargową. 10) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) bądź instalacji zastępczych. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone Wykonawca zobowiązany jest przekazywać bezpośrednio do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. Młyny 111a lub do instalacji zastępczej, które wskazane zostały dla regionu wschodniego w Uchwale Nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r.w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz uchwałach zmieniających, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 11) Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 07-05-2015r, do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa: - zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Chłopice, - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będące przedmiotem niniejszego zamówienia, - zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług [zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/ wykonuje należycie co najmniej jedną usługę obejmującą odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, o łącznej masie co najmniej 400 Mg rocznie, ( dopuszcza się podanie ilości w m3, przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3) w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ); Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.tj.: - min. 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (np. bramowiec/hakowiec), - min. 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, kontenerów, pojemników, worków o pojemności co najmniej 120l, 240l, 1100l, - min. 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. - odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazą magazynowo- transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; Baza powinna by usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny;

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł;

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty - wg załącznika Nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Dodatkowe usługi (aspekty ekologiczne i społeczne) - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważa się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; b)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; c)powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwia usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; d)zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu albo* d1) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. * fakultatywnie pkt. d) lub d1)

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chlopice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a w pokoju nr 24 w godzinach urzędowania..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Chłopice

mgr Andrzej Czyż


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 295.96 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZPlik DOC 41.50 Kb
3. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2 do SIWZPlik DOC 28.50 Kb
4. Wzór umowy - zał. nr 3 do SIWZPlik DOC 103.00 Kb
5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług - zał. nr 4 do SIWZPlik DOC 31.00 Kb
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostepnych Wykonawcy usługi - zał. nr 5 do SIWZPlik DOC 34.50 Kb
7. Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 do SIWZPlik DOC 34.00 Kb
8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - zał. nr 7 do SIWZPlik DOC 30.50 Kb
9. Mapka - Miejscowości Gminy Chłopice - zał. nr 8 do SIWZ 483.30 Kb
10. Przybliżone odległości pomiędzy miejscowościam położonymi w Gminie Chłopice - zał. nr 9 do SIWZPlik DOC 33.50 Kb
11. Wzór protokołu wykonania usługi - zał. nr 10 do SIWZPlik DOC 28.50 Kb
12. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chłopice - zał. nr 11 do SIWZ 12.90 Kb
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 350.76 Kb
Autor:
Data: 2015-04-29 11:39:49
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2015-04-29 11:57:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl