Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
25-08-2019, Niedziela, 06:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg na wykonanie zadania pn."ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 386590 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chłopice , Chłopice 149A, 37-561 Chłopice, woj. podkarpackie, tel. 16 624 00 00, faks 16 622 24 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chlopice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZAMIECHÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamiechów, Gmina Chłopice, pow. jarosławski. Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Zamiechów została zrealizowana w technologii SBR w 1997 r. Ścieki oczyszczone odprowadzane są kanałem grawitacyjnym do odbiornika, potoku Młynka. Celem rozbudowy oczyszczalni jest powiększenie wydajności obiektu. Inwestycja obejmuje następujący zakres robót: a) Obiekty istniejące do rozbudowy: - pompownia ścieków nr 1, - hala technologiczna, - zbiornik retencyjny ścieków nr 1, - reaktor SBR i STO, - instalacja dozowania PIX, - wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika, b) Obiekty projektowane nowe: - zbiornik retencyjny ścieków nr 2, - reaktory SBR, - budynek odwadniania osadu, c) obiekty istniejące bez zmian: - pompownia ścieków nr 2, d) Obiekty istniejące do wyłączenia z eksploatacji: - kompostownia skratek, - poletko dojrzewania osadu. Szczegółowy zakres prac opisany został w załączonych przedmiarach robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 10-12-2014 r, do godziny 09:30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie o wartości min 70 % zaoferowanej kwoty polegające na wykonaniu prac budowlanych o podobnym charakterze tj. budowa, przebudowa lub rozbudowa oczyszczalni ścieków.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 4 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1)Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ - zał. nr 1. 2)kosztorys ofertowy zgodny z załączonymi przedmiarami robót. 3)Parafowany projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZ. 4)Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania wymaganych dokumentów. 5)Wykaz części zamówienia, które Wykonawca (Wykonawcy) zamierzają powierzyć podwykonawcom. Wykonawca/y jest obowiązany wskazać na formularzu ofertowym część zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w takim przypadku wypełnia pkt 5 formularza ofertowego. W przeciwnym wypadku uznaje się, że oferent samodzielnie wykona zamówienie. 6) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na: zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej, zmianie terminu zakończenia realizacji robót lub zmianie wynagrodzenia. 3. Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 1) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, a skutków tych zmian nie da się wycenić na podstawie kosztorysu ofertowego (KO), wówczas cena jednostkowa nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji. W przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie podkarpackim. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji do KO. Z wnioskiem o wprowadzenie robót zamiennych może występować Wykonawca, Projektant i Zamawiający. Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wprowadzenia zmiany będzie należało do obowiązków wnioskującego. 2) W toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w KO. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót i może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 Kodeksu Cywilnego. Rozliczenie i wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w KO będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 3) W toku wykonywania robót budowlanych zostanie ujawniony brak pozycji w KO dla zakresu opisanego w projekcie budowlanym. W takim przypadku należy postąpić w sposób opisany w pkt 1). 4) Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 5) Wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji administracyjnych w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 6) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin zakończenia przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 7) W toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 8) Wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót; a) zmieni się sposób wykonywania elementu robót bez zwiększania parametrów inwestycji i wykroczenia poza ilości materiałów określonych w dokumentacji ( np. sposób ułożenia określonego materiału, zmniejszenia parametru określonego materiału), b) wykonawca chce użyć materiału równoważnego do zaproponowanego w ofercie, spełniającego warunki wynikające ze specyfikacji technicznej (materiał o lepszych parametrach jakościowych), przy założeniu że podyktowana zmiana powinna być korzystna dla zamawiającego (np. niższa cena) lub cena nie powoduje zmiany wartości robót. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie spisany protokół robót zamiennych uwzględniający wartość tożsamą robót lub zmniejszoną, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 9) W toku wykonywania robot zajdzie konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się, gdy podczas prowadzonych robót zostanie stwierdzone że określony zakres robót podstawowych nie może zostać wykonany ze względu na błąd lub omyłkę projektową i zachodziłaby by konieczność poniesienia dodatkowych kosztów finansowych, co dla zamawiającego byłoby niekorzystne. Zmniejszenie może zainicjować: Wykonawca, Projektant, Inspektor nadzoru, Zamawiający. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wnioskującego zostanie ustalona wysokość zmniejszonego wynagrodzenia zgodnie z zapisem w pkt 10 co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 10) W toku wykonywania robot zajdzie konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszenie wynagrodzenia określonego kwotą kosztorysową w §3 ust. 2 projektu umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie. Na skutek okoliczności które wyniknęły w trakcie realizacji umowy i nie można ich było wcześniej przewidzieć. 11) W toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 12) Wykonawca wykona przedmiot umowy przed terminem w takim przypadku zostanie skrócony termin realizacji zadania na co zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy. 13) Ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w budownictwie - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 14) W toku wykonywania umowy wystąpi konieczność zmiany personelu Wykonawcy- może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego. Osoby proponowane na dane stanowisko muszą spełniać warunki przewidziane w SIWZ dla tych stanowisk. 15) W toku trwania umowy stwierdzi się błąd/omyłkę pisarską w treści umowy- poprawienie błędu pisarskiego może nastąpić poprzez wprowadzenie aneksem do umowy. 16) W toku trwania umowy nastąpi zmiana nazwy i adresu Wykonawcy - zmiany można dokonać poprzez sporządzenie aneksu do umowy. 17) W toku wykonywania umowy wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 18) W toku wykonywania umowy wystąpi konieczność zamiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany robót: zamiennych, zaniechanych lub zmniejszających, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4)opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania Umowy. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chlopice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a w pokoju nr 24 w godzinach urzędowania.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Chłopice 37-561 Chłopice 149a Pokój nr 12 I p. (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW w ramach działania: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

Wójt Gminy Chłopice

mgr Andrzej Czyż

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik DOC 211.00 Kb
2. Przedmiar - zał. nr 2 do SIWZPlik PDF 2.81 MB
3. Projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZPlik DOC 126.50 Kb
4. Załączniki nr 1,4, 5 do SIWZPlik DOC 57.50 Kb
5. Wykaz robut budowlanych - zał. nr 7 do SIWZPlik DOC 37.00 Kb
6. Projekt architektura - zał. nr 6a do SIWZPlik RAR 4.89 MB
7. Projekt branża drogowa - zał. nr 6b do SIWZPlik RAR 311.21 Kb
8. Projekt instalacje elektryczne - zał. nr 6c do SIWZPlik RAR 2.14 MB
9. Projekt instalacje sanitarne - zał. nr 6d do SIWZPlik RAR 4.23 MB
10. Projekt konstrukcje - zał. nr 6e do SIWZPlik RAR 2.90 MB
11. Specyfikacje techniczne - zał. nr 6f do SIWZPlik RAR 1.31 MB
12. Projekt technologia - zał. nr 6g do SIWZPlik RAR 2.32 MB
13. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1Plik PDF 515.08 Kb
14. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2Plik PDF 59.73 Kb
15. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAPlik PDF 37.52 Kb
16. Zmiana SIWZPlik PDF 56.29 Kb
17. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3Plik PDF 1.54 MB
18. zał. nr 1 pytania i odpowiedzi do SIWZ – 3Plik PDF 12.00 MB
19. zał. nr 2 pytania i odpowiedzi do SIWZ – 3Plik PDF 1.48 MB
20. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 615.03 Kb
Autor:
Data: 2014-11-25 13:33:02
Udostępnił: Piotr Bąk
Data: 2014-11-25 13:36:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl